Vzw Parochiale Werken

De v.z.w. Parochiale Werken van het Heilig Hart te Aalst werd opgericht op 12 september 1927.


De stichters waren :

Z.E.H. Kanunnik Coppens Jan-Baptist-Réné - pastoor-deken van Aalst

E.H. René-Jozef-Eugeen Kockhuyt - pastoor van de Heilig Hartparochie

E.H. Maurits-Marie-Jozef Van den Brempt - krijgsalmoezenier

E.H. Clemens-Jozef-Gustaaf Borreman - pastoor in Stedelijk Hospitaal

De Heer Bertin-Eduard Bouckaert - bestuurder der naamloze vennootschap "Le Lyon d'Ord"

De Heer Theophiel Willems - griffiebeambte bij de Koophandelsrechtbank van Aalst

Huidige  Bestuursorgaan (voorheen Raad van Beheer)  van de v.z.w. Parochiale Werken
van het Helig Hart te Aalst

De Heer Eddy Cassiman

Mevrouw Ghie Ceule
De Heer Jef De Cock

De Heer Patrick De Ridder - Voorzitter

De Heer Freddy Dewinter

De Heer Herman Schelfaut

De Heer Paul Vlieghe - Secretaris - penningmeester


Huidige Algemene Vergadering van de v.z.w. Parochiale Werken van het Heilig Hart te Aalst

Mevrouw Chris Borms

Mevrouw Joke Buyl

De Heer Eddy Cassiman

Mevrouw Ghie Ceule

De Heer Kris De Brucker
De Heer Jef De Cock

De Heer Patrick De Ridder - Voorzitter

De Heer Freddy Dewinter

De Heer Werner Haerens

E.H. Peter Kiekens - pastoor Sint Gudulaparochie (Aalst Rechteroever)

De Heer Herman Schelfaut

Mevrouw Chiara Van Geert

De Heer Paul Vlieghe - Secretaris - penningmeester

Uit de statuten van de v.z.w. Parochiale Werken van het Heilig Hart te Aalst


Art 3 § 1 De vereniging heeft voor doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, het stichten, uitbreiden en ondersteunen van alle instellingen of ondernemingen, strekkende tot behartiging van de lichamelijke, zedelijke, godsdienstige en sociale belangen van de bevolking van de parochie van het Heilig Hart te Aalst, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, bijvoorbeeld door het ter beschikking stellen van kapellen, lokalen, hovingen en huizen bestemd tot scholen, patronaten, werkmanskringen en andere christelijke sociale instellingen, met huisvestingen voor de deurbewaarders, bestuurders der werken en onderwijzend personeel.